1. Pokračovať v organizovaní celoslovenských súťaží zručností a športových súťaží.
  Termín: úloha trvalá
  Zodp.: výbor ZOUS

 2. Presadzovať zotrvanie špeciálnych škôl v zriaďovacej pôsobnosti štátnych inštitúcií.
  Termín.: priebežne
  Zodp.: výbor ZOUS

 3. Naďalej riešiť problematiku integrácie a inklúzie v ŠZŠ formou postupných krokov s dostatočnou pripravenosťou na tento krok.
  Termín: priebežne
  Zodp.: výbor ZOUS

 4. Presadzovať cez MŠVVaŠ predĺženie povinnej školskej dochádzky do 18. roku veku, resp. do ukončenia prípravy na povolanie.
  Termín: priebežne
  Zodp.: výbor ZOUS

 5. Každé dva roky zorganizovať odborný seminár na aktuálnu tému.
  Termín: v texte
  Zodp.: výbor ZOUS

 6. Naďalej spolupracovať s MŠ, ŠPÚ, ŠŠI, VÚDPaP, CŠPP, CPPP a OÚ a zástupcov uvedených subjektov, podľa potreby prizývať na zasadnutia RR ZOUS.
  Termín: v texte
  Zodp.: predseda ZOUS

 7. Naďalej iniciovať zriadenie RC s ochranným režimom a výchovno – liečebným režimom pre chlapcov a dievčatá vo veku 14 – 18 rokov s celoslovenskou pôsobnosťou príp. prefinancovať rekonštrukciu RC na vytvorenie oddelení s ochranným režimom.
  Termín: úloha trvalá
  Zodp.: výbor ZOUS

 8. Iniciovať vrátenie odbornej diagnostiky porúch detí pred umiestnením do RC a do kompetencií DC.
  Termín: úloha trvalá
  Zodp.: výbor ZOUS

 9. Presadzovať nezlučovanie CŠPP a CPPP.
  Termín: priebežne
  Zodp.: výbor ZOUS

 10. Iniciovať zmenu právneho predpisu ohľadom preplácania cestovného do OU, tak ako je to pri ŠZŠ.
  Termín:  priebežne
  Zodp.: výbor ZOUS

 11. Iniciovať právny predpis o základnej dokumentácii školy podľa druhu a typu školy, ako i dokumenáciu CŠPP.
  Termín:  priebežne
  Zodp.: výbor ZOUS

 12. Iniciovať v spolupráci so ŠIOV zjednodušenie postupu pri experimentálnom overovaní nových učebných odborov.
  Termín:  priebežne
  Zodp.: výbor ZOUS

 13. Zorganizovať medzinárodnú exkurziu zameranú na odborné vzdelávanie MP.
  Termín: 2018
  Zodp.: výbor ZOUS

 14. Iniciovať pripomienkové konanie, že žiak so SZP nemôže byť vzdelávaný v špeciálnej škole, triede, atď., hoci mu je diagnostikovaná MR.
  Termín: 2018
  Zodp.: výbor ZOUS

 15. Iniciovať stretnutie zástupcov ZOUS s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny ohľadom neukončovania štúdia na OU, z dôvodu dosiahnutia fyzického veku 18 rokov.
  Termín: 2018
  Zodp.: výbor ZOUS

 16. Iniciovať stretnutie zástupcov ZOUS s Ministerstvom školstva, ohľadne ďalšieho vzdelávania žiakov, u ktorých bola diagnostikovaná MR.
  Termín: 2018
  Zodp.: výbor ZOUS

 

Úlohy prerokované a schválené na zasadnutí RR ZOUS dňa 12.10.2017 v Košiciach.