S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Prezeraním webovej stránky súhlasíte s ich používaním.

Úlohy ZOUS na roky 2019 – 2020

 

 • Pokračovať v organizovaní celoslovenských súťaží zručností a športových súťaží.
 • Zasadzovať sa za udržanie rovnocenného vzdelávania v zmysle platnej legislatívy.
 • Zasadzovať sa o umožnenie zriaďovať 2-ročné učebné odbory(„F“) aj v našich OU pre žiakov v norme.
 • Presadzovať cez MŠVVaŠ SR a MPSVaR SR predĺžiť povinnú školskú dochádzku do 18.-teho roku veku, prípadne do ukončenia prípravy na povolanie.
 • Organizovať odborné semináre, prípadne konferencie.
 • Naďalej spolupracovať s MŠVVaŠ SR? ŠPÚ, ŠŠI, VÚDPaP, CŠPP, CPPPaP a OÚ, a zástupcov uvedených subjektov prizývať podľa potreby na zasadnutia ZOUŠŠaŠVZS.
 • Naďalej iniciovať zriadenie RC s ochranným režimom a výchovno-liečebným režimom pre chlapcov a dievčatá vo veku 14-18 rokov s celoslovenskou pôsobnosťou, prípadne zafinancovať rekonštrukciu RC na vytvorenie oddelení s ochranným režimom.
 • Iniciovať vrátenie odbornej diagnostiky porúch detí pred umiestnením do RC do kompetencií diagnostickým centier.
 • Presadzovať nezlučovanie CŠPPa CPPPaP.
 • Iniciovať zmenu právneho predpisu ohľadom preplácania cestovného do OUtak, ako je to pri ŠZŠ.
 • Iniciovať upraviť zoznam povinnej dokumentácie pre jednotlivé druhy a typy škôl ako i dokumentáciu CŠPP.
 • Zorganizovať medzinárodnú exkurziu zameranú na odborné vzdelávanie mentálne postihnutých.
 • Iniciovať pripomienkovanie, že žiak so SZP nemôže byť vzdelávaný v špeciálnej škole, triede atď. –hoci mu je diagnostikovaná MR.
 • Iniciovať stretnutie zástupcov ZOUŠŠaŠVZS s MPSVaR SR s ohľadom na predčasné ukončovanie vzdelávania v OU z dôvodu dosiahnutia fyzického veku 18 rokov.

 

Úlohy prerokované a schválené na zasadnutí RR ZOUS dňa 14.03.2019 v SŠ Dolinského 1, Bratislava.

slot deposit pulsa mudah menang jos55