S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Prezeraním webovej stránky súhlasíte s ich používaním.

 

ZDRUŽENIE ODBORNÝCH UČILÍŠŤ, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení SLOVENSKA

 

 

I. ČASŤ

článok 1

Základné ustanovenie

 1. Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo ako celoslovenská záujmová a dobrovoľná organizácia združujúca odborné učilištia, špeciálne základné školy, reedukačné centrá, diagnostické centrá a liečebno-výchovné sanatóriá, ktorých poslaním je výchova, vzdelávanie a diagnostika zdravotne postihnutých.
 2. Názov združenia je: Združenie odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení Slovenska /ďalej iba Združenie/.
 3. Združenie úzko spolupracuje s ostatnými organizáciami, inštitúciami,  združeniami a odborníkmi, ktorých predmetom záujmu je výchova, vzdelávanie a diagnostika zdravotne znevýhodnených. Zároveň spolupracuje so zahraničnými partnermi s rovnakým alebo podobným zameraním.
 4. Sídlom združenia je:

      Spojená škola  internátna
      Palárikova 1602/1
      069 01 Snina
      IČO: 35605065
      DIČ: 2021799120
      č.ú.: 82435162/0200

 článok 2

Predmet činnosti

 1. Združenie plní svoje poslanie najmä tým, že:
  1. združuje svojich členov
  2. organizuje pravidelné stretnutia svojích členov, konferencie, exkurzie, vrátane zahraničných, zamerané na získavanie skúseností a odborných vedomostí v súlade s poslaním Združenia
  3. podáva iniciatívne návrhy a spolupracuje pri riešení otázok starostlivosti o zdravotne znevýhodnené osoby a ich socializáciu
  4. spolupracuje s odbornými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí, zúčastňuje sa aktivít medzinárodných organizácií
  5. spolupracuje s príslušnými ministerstvami a odborovými zväzmi pri riešení otázok týkajúcich sa sociálnych podmienok zamestnancov členských subjektov Združenia
  6. usporadúva zájazdy, sympózia, konferencie, semináre a školenia s domácou a zahraničnou účasťou

 2. Pri plnení svojho poslania sa obracia na príslušné orgány štátnej správy a spolupracuje s inštitúciami, organizáciami a združeniami, ktorých činnosť je zameraná na poskytovanie starostlivosti a pomoci zdravotne znevýhodneným.

 

II. ČASŤ

Členstvo, práva a povinnosti členov združenia

článok 3

Vznik členstva

 1. Členom združenia sa môže stať odborné učilište, špeciálna škola a špeciálne výchovné zariadenie, ktoré súhlasí so stanovami Združenia.
 2. Členstvo vzniká na základe prihlášky, prejaveným súhlasom so stanovami a schválením nadpolovičnou väčšinou prítomných členov Rady riaditeľov.
 3. Zaplatením členského príspevku za kalendárny rok.

článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Členovia Združenia majú právo:
  1. voliť a byť volení do orgánov Združenia
  2. podieľať sa na činnosti združenia a byť informovaní o akciách a ich výsledkoch a o hospodárení Združenia
  3. podávať návrhy, pripomienky a uplatňovať svoje nároky k činnosti Združenia

 2. Členovia Združenia sú povinní:
  1. dodržiavať a riadiť sa stanovami Združenia a plniť platné uznesenia a rozhodnutia jeho orgánov
  2. aktívne pracovať a vykonávať funkcie, do ktorých boli zvolení
  3. platiť členské príspevky

 

III. ČASŤ

Orgány združenia, spôsob ich ustanovenia a pôsobnosť

článok 5

Orgány Združenia

Orgánmi Združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie
 2. Výbor Združenia
 3. Rada riaditeľov
 4. Odborné sekcie
 5. Revízna komisia


článok 6

Valné zhromaždenie

 1. Najvyšším orgánom Združenia je Valné zhromaždenie, ktoré zvoláva výbor Združenia každé dva roky.
 2. Zvolanie Valného zhromaždenia musí výbor Združenia oznámiť všetkým členom.
 3. Valné zhromaždenie tvoria delegáti členských subjektov Združenia. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Pre platnosť uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov. Pri voľbe orgánov Združenia je hlasovanie priame a tajné.
 4. Do pôsobnosti Valného Zhromaždenia patrí najmä:
  1. hodnotiť činnosť a hospodárenie Združenia od posledného Valného zhromaždenia
  2. prerokúvať a schvaľovať správu revíznej komisie
  3. vytýčiť hlavné úlohy a smery činnosti Združenia
  4. voliť predsedu Združenia
  5. voliť výbor Združenia
  6. voliť revíznu komisiu
 5. Mimoriadne Valné zhromaždenie sa koná podľa potreby na základe uznesenia výboru Združenia alebo na žiadosť aspoň tretiny členov.

 
článok 7

Výbor Združenia

 1. Činnosť Združenia riadi výbor.
 2. Zasadnutia výboru sa uskutočňujú najmenej štyri krát do roka.
 3. Výbor plní najmä tieto úlohy:
  1. Vypracúva program svojej činnosti vyplývajúcej zo stanov a uznesení Valného zhromaždenia, vedie a usmerňuje činnosť Združenia a pripravuje zasadnutie Rady riaditeľov
  2. vydáva rokovací poriadok, organizačný poriadok a potrebné vnútorné pokyny
  3. schvaľuje návrh rozpočtu Združenia a spôsob využitia dotácii, darov a príspevkov
  4. pripravuje a zvoláva zasadnutia Valného zhromaždenia
  5. rozhoduje o členstve Združenia v domácich a zahraničných združeniach a spoločnostiach.
 4. Predseda zastupuje a je oprávnený konať vo všetkých veciach Združenia
 5. Výbor je za svoju činnosť zodpovedný členskej základni a správu o činnosti predkladá  Rade riaditeľov 1 x ročne
 6. Volí ďalších funkcionárov Združenia, a to troch podpredsedov.

 

článok 8

Rada riaditeľov

 

 1. Radu riaditeľov tvoria riaditelia členských subjektov: odborné učilištia, reedukačné centrá, diagnostické centrá, riaditelia špeciálnych základných škôl - maximálne traja zástupcovia za jednotlivé kraje Slovenska.
 2. Schvaľuje: - úlohy Združenia na výborom stanovené obdobie,
  - plán zasadnutí,
  - termíny súťaží,
  - prijímanie nových členov.
 3. Podáva návrhy na zameranie činnosti Združenia.

 

článok 9

Odborné sekcie Združenia

 1. Na riešenie špecifických otázok môže podľa potreby zriadiť výbor ako svoje poradné orgány sekcie:
  1. sekcia OU
  2. sekcia ŠZŠ
  3. sekcia RC a DC
  4. sekcia Praktických škôl
  5. sekcia centier špeciálno-pedagogického poradenstva
 2. Výbor Združenia môže v prípade potreby  zriaďovať ďalšie odborné sekcie

 

článok 10

Revízna komisia

 1. Na zabezpečenie kontroly činnosti a hospodárenia Združenia volí Valné zhromaždenie trojčlennú revíznu komisiu a jej predsedu na dobu dvoch rokov.
 2. Revízna komisia vykonáva revíziu Združenia a kontrolu hospodárenia raz za rok alebo na základe uznesenia Rady riaditeľov.
 3. Hlavným poslaním revíznej komisie je:
  1. sledovať dodržiavanie a uplatňovanie stanov a uznesení Valného zhromaždenia
  2. kontrolovať dodržiavanie finančnej disciplíny a všeobecne záväzných právnych predpisov
  3. kontrolovať činnosť a preverovať plnenie uznesení orgánov Združenia
  4. prerokovať podnety a vybavovať sťažnosti členov týkajúcich sa činnosti Združenia.

 

IV. ČASŤ

Finančné prostriedky a hospodárenie

článok 11

Hospodárenie a majetok Združenia

 1. Na zabezpečenie svojej činnosti získava Združenie hmotné prostriedky:
  1. z členských príspevkov
  2. z príspevkov na konkrétne činnosti
  3. z darov od sponzorov
  4. z dobrovoľných príspevkov
  5. z inej činnosti
 2. Združenie hospodári s finančnými a materiálnymi prostriedkami podľa vopred schváleného rozpočtu tak, aby splnil plánované úlohy a  financoval náklady vlastnými príjmami alebo jemu pridelenými finančnými prostriedkami.
 3. Hnuteľný a nehnuteľný majetok je vo vlastníctve a spravovaní Združenia.
 4. Na hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami sa vzťahujú všeobecne záväzné právne normy.
 5. Hospodárenie s finančnými a materiálnymi prostriedkami vykoná hospodár, ktorý je poverený výborom spravidla v sídle Združenia.

 

V. ČASŤ

Zánik členstva združenia

článok 12

Zánik členstva

 1. Členstvo v Združení zaniká:
  1. písomným oznámením člena o vystúpení
  2. vylúčením
  3. nezaplatením členského príspevku za kalendárny rok
 2. Člen môže byť vylúčený vtedy, ak napriek upozorneniam porušuje platné stanovy, bez vážnych dôvodov neplní prijaté uznesenia, zámerne porušuje etické princípy.
 3. Vylúčenie člena prerokúva výbor Združenia, na ktorom má  člen právo sa zúčastniť. Vylúčenie schvaľuje Rada riaditeľov.

 

článok 13

Zánik Združenia

 1. Združenie zanikne, ak sa na tom uznesie Valné zhromaždenie dvojtretinovou väčšinou prítomných delegátov. V prípade zániku Združenia, pripadne majetok nástupníckej organizácii alebo sa použije na charitatívne účely podľa zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov
 2. Valné zhromaždenie určí likvidátora, ktorý bude zodpovedný i za uskutočnenie výmazu z registra.
 3. Združenie odborných učilíšť Slovenska zaniká rozpustením ministerstvom vnútra SR podľa § 12 zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov z registra združení vedeného príslušným úradom štátnej správy.

 

VI. ČASŤ

Záverečné ustanovenia

 1. Zmeny a doplnky stanov možno robiť len písomnou formou a po schválení Valného zhromaždenia Združenia odborných učilíšť, špeciálnych škôl a špeciálnych výchovných zariadení.
 2. Súhlas s týmito stanovami prejavujú členské právnické osoby hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
 3. Používa pečiatku:

                            ZDRUŽENIE
      odborných učilíšť, špeciálnych škôl a
špeciálnych výchovných zariadení Slovenska

                                                     SNINA

Pozn.: zmeny a doplnky stanov ZOUS boli schválené na mimoriadnom VZ ZOUS dňa 21. 4. 2016 v Hnúšti.

 

slot deposit pulsa mudah menang jos55